Our Facebook Group page now has 2,177 members. Will you support the Campaign for a PES Primary? Click here to join.

Wednesday, September 29, 2010

Zgonea (VP PSD, Romania) declares his support for Campaign.

I met Valeriu Ștefan Zgonea of the Romanian Social Democratic Party last Thursday at the PES meeting of the "Network on Modernising Politics" that discussed how the PES would select our candidate for the next Presidency of the European Commission. Valeriu spoke passionately in favour of opening our European party to our entire membership and trusting them to make the decision as to who will lead us into the next European Parliamentary elecitons in 2014.

Valeriu is a member of the Romanian Parliament and Vice President of the Partidul Social Democrat. He is a member of the Parliamentary Committee on Public Administration, Territorial Planning and Ecological Balance and also of the European Affairs Committee. Valeriu has a prodigious legislative record in the Romanian Parliament, including on the national minimum wage, domestic violence and support for victims of natural disasters. In an article published today, entitled Democraţie peste frontiere, Valeriu writes (Romanian with English translation following):

Activiştii Partidului Socialiştilor Europeni propun organizarea alegerilor interne preliminare pentru a desemna un candidat al stângii pentru şefia Comisiei Europene. Iniţiativa dezvăluie viziunea stângii asupra modului de a lua decizii şi de a face politică şi se traduce printr-o democraţie reală, în sensul cel mai profund, prin implicarea tuturor membrilor şi simpatizanţilor partidelor PES din toată Europa. Stânga este aceea care a construit în Europa societatea bunăstării. Stânga a promovat drepturile muncitorilor salariaţi, dreptul universal la sistemele publice de sănătate şi educaţie. Stânga a promovat egalitatea deplină între bărbaţi şi femei.

Cât de diferit ar fi fost răspunsul Europei la actuala criză, la necesitatea creării de locuri de muncă şi incluziunii sociale, dacă în fruntea Comisiei Europene ar fi fost un social-democrat? Iată o întrebare care ne provoacă, ne obligă să căutăm soluţii şi să învăţăm din greşelile trecutului.

Continuăm în acelaşi mod, folosind dezinteresul unor grupuri tot mai extinse de cetăţeni sau votul negativ faţă de dreapta, sau facem paşi înainte şi deschidem partidul spre oamenii al căror sprijin îl dorim? Cred că trebuie să alegem un drum care pune pe primul loc oamenii. Stânga trebuie să dovedească, în acest moment, capacitatea de a include cetăţenii în toate deciziile care îi privesc.

Acest lucru este valabil nu numai la nivelul PES. Trebuie să fie un model şi pentru noi, pentru Partidul Social Democrat. Aş dori să organizăm alegeri preliminare în partid pentru anumite funcţii, de la preşedintele partidului, parlamentari, consilieri judeţeni până la candidaţii la primăriile orăşeneşti şi comunale. Aş dori mai multă transparenţă şi o reprezentare reală a cetăţenilor.

Alegerile preliminare conferă nu numai autoritate, ci şi capacitatea de a dialoga cu cetăţenii, cărora le propui opţiunea pentru o politică publică în folosul comunităţii. Totodată, cred că este o şansă de a reînvăţa ce înseamnă echipă! Nu se poate face politică în folosul cetăţenilor fără spirit de echipă, fără a cunoaşte problemele reale ale comunităţii, fără a ţine cont de părerea oamenilor. Politicienii trebuie să „coboare” din afişul electoral în rândul cetăţenilor. Numai astfel vom câştiga încrederea oamenilor şi le vom servi cât mai bine interesele. PSD trebuie să demonstreze că rămâne partidul celor mulţi!

Deputat Valeriu Zgonea,
Vicepreşedinte PSD

English translation

Activists of the Party of European Socialists are proposing internal primary elections to nominate a candidate of the Left for leadership of the European Commission. This initiative reveals a Left vision of how to make decisions and policy that translates into a real democracy in the most profound way by involving all members and supporters of PES parties across Europe. The Left are the ones who built Europe's welfare society. The Left has promoted the employment rights of workers and the universal right to public health and education. The Left has promoted full equality between men and women.

How different would the European response to the crisis be, including the need for job creation and social inclusion social, if the head of teh European Commission would have been a social democrat? Here's a question that challenges us, forces us to seek solutions and learn from past mistakes.

We can continue in the same way as before, and see disinterest in politics growing amongst citizens or voters switching to the right, or we can make steps forward and open the party to people whose support we want? I think we must choose a path that puts people first. It is for the Left to prove, at this time, our ability to include citizens in all of the decisions affecting them.

This is true not only in the PES. It must be a model for us, the Social Democratic Party [of Romania]. I would like to organize primary elections in the party for certain functions, for example the party president party, parliamentarians, city mayors and candidates for county and municipal office. I would like more transparency and representation of real citizens.

Primary elections confer not only authority, but also the ability to talk with citizens, who can propose options for public policy and community service. Also, I think it's an opportunity to revive our team! You can not politically serve the people without team spirit, without knowing the real problems of the community, regardless of how people feel. Politicians have to think of citizens beyond just election time. Only thus shall we gain the trust of people and best serve their interests. The PSD must prove that we remain the party of the many!

Deputy Valeriu Zgonea ,
Vice-President PSD

(Google translate and local editing - all errors my own. Desmond O'Toole)

No comments:

Post a Comment